• വാർഷിക പരീക്ഷ

  2019-02-04

  കെ.ജി.വിഭാഗം എൽ.കെ.ജി, യു.കെ.ജി ക്ലാസ്സുകളിലെ വാർഷിക പരീക്ഷ മാർച്ച് മാ

  Read More
 • പ്രത്യേക അറിയിപ്പ്

  2019-02-04

  2019 - '20 അധ്യയനവർഷം നമ്മുടെ സ്‌കൂളിൽ നിന്നും ടി.സി. വാങ്ങി മറ്റേതെങ്കിലും സ്‌ക

  Read More
 • Vidyarambham – 2016

  2016-09-27

  His Excellency Samuel Mar Irenios, Auxiliary Bishop of Thiruvananthapuram Major Archdiocese is initiating kids to the world of letters at St. John’s School, from 9.00am to 11.30 am on 11 October 201

  Read More
 • Maths Talent Search Examination

  2016-09-26

  Students of classes I – XII who are interested in Maths Talent Search Examination may register their names paying Rs.60/-. Exams are on 2 Dec.2016 (Preliminary) and January 21, 2017 (Final). Those

  Read More