വാർഷിക പരീക്ഷ

2019-02-04

കെ.ജി.വിഭാഗം
എൽ.കെ.ജി, യു.കെ.ജി ക്ലാസ്സുകളിലെ വാർഷിക പരീക്ഷ മാർച്ച് മാസം 6, 8, 11, 14 എന്നീ തീയതികളിൽ നടത്തുന്നതാണ്.

പ്രൈമറി വിഭാഗം
1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ വാർഷിക പരീക്ഷ മാർച്ച് മാസം 6, 8, 11, 14, 16, എന്നീ തീയതികളിൽ നടത്തുന്നതാണ്.

സെക്കന്ററി വിഭാഗം
8, 9 ക്ലാസ്സുകളിലെ വാർഷിക പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 14ന് ആരംഭിച്ചു 25 – ന് അവസാനിക്കുന്നതും റിസൾട്ട് മാർച്ച് 1 -ആം തീയതി നല്കുന്നതാണ് .

സീനിയർ സെക്കന്ററി വിഭാഗം
11 -ആം ക്ലാസ്സിന്റെ വാർഷിക പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 20 -ആം തീയതി അവസാനിക്കുന്നതും റിസൾട്ട് ഫെബ്രുവരി 25 ന് നല്കുന്നതുമാണ് .
Date Sheet of Examinations
Class XII | AISSCE:2019

Sl.No. Date Day Subject
1 02.03.2019 Saturday English Core (301)
2 05.03.2019 Tuesday Physics (042)
3 06.03.2019 Wednesday Accountancy (055)
4 08.03.2019 Friday Malayalam (112)
5 09.03.2019 Saturday Hindi Core (302)
6 12.03.2019 Tuesday Chemistry (043)
7 14.03.2019 Thursday Business Studies (054)
8 15.03.2019 Friday Biology (044)
9 18.03.2019 Monday Mathematics (041)
10 27.03.2019 Wednesday Economics (030)
11 02.04.2019 Tuesday Computer Science (083)

Class X | AISSE:2019

Sl.No. Date Day Subject
1 05.03.2019 Tuesday Malayalam (012)
2 07.03.2019 Thursday Mathematics (041)
3 09.03.2019 Saturday Arabic (106)
4 13.03.2019 Wednesday Science (086)
5 19.03.2019 Tuesday Hindi-B (085)
6 23.03.2019 Saturday English Commu. (101)
7 27.03.2019 Wednesday Foundation of I.T (165)
8 29.03.2019 Friday Social Science (087)